Latest Entries »

“>

โครงงานเรื่องการเล่นวอลเลย์บอล

จัดทำโดย นางสาวเพชรรัตน์ วิชไชย

เสนออาจารย์คเชนทร์ กองพิลา

คำถามของโครงงาน 1.โครงงานนี้เน้นในเนื้อหาอะไรบ้าง
2.ทำไมต้องเลือกทำโครงงานนี้

วัตถุประสงค์ เลือกโครงงานวอลเล่บอลเพราะว่าจะได้ออกกำลังกายเพราะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

โฆษณา